Διαπολιτισμικές δεξιότητες για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές σχολείων και μέντορες

 • Αναπτύξτε τις γνώσεις σας για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Εξερευνήστε την ποικιλομορφία στην Ευρώπη

 • Εξασκήστε και αναπτύξτε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες

 • Μάθετε να εφαρμόζετε κανόνες ενεργητικής ακρόασης και επικοινωνίας

 • Λειτουργήστε ως διαπολιτισμικός σύμβουλος

 • Ξεπεράστε ζητήματα του τύπου “Lost in Translation”


Διαπολιτισμικές δεξιότητες για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές σχολείων και μέντορες

 • Αναπτύξτε τις γνώσεις σας για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Εξερευνήστε την ποικιλομορφία στην Ευρώπη

 • Εξασκήστε και αναπτύξτε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες

 • Μάθετε να εφαρμόζετε κανόνες ενεργητικής ακρόασης και επικοινωνίας

 • Λειτουργήστε ως διαπολιτισμικός σύμβουλος

 • Ξεπεράστε ζητήματα του τύπου “Lost in Translation”


Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να αναγνωρίζετε και να ενθαρρύνετε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών σας
 • Να αναπτύσσετε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες
 • Να ασκείτε την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
 • Να αναγνωρίζετε και να ενθαρρύνετε ατομικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και έχει στόχο να προσφέρει πρακτικά παραδείγματα και να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς: 

– να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Ταυτότητα, Κουλτούρα, το Δικαίωμα στη Διαφορά, τις αξίες της Ισότητας και της Αλληλεπίδρασης

– να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη με προοπτική τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στις κοινωνίες που εκπροσωπούνται στο σεμινάριο, στις θεσμικές πολιτικές, τη διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, την ανομοιογένεια στην τάξη, τη διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία

– να εξασκήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες: Δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, συμβουλευτική, πολιτισμική γνώση, κλπ

– να αναθεωρήσουν και να σχεδιάσουν την εργασία τους έτσι ώστε:

 • να δημιουργούν και να απαντούν τα σχετικά με τη διαφορετικότητα ερωτήματα
 • να εφαρμόζουν τεχνικές ενεργού ακρόασης και κανόνες επικοινωνίας
 • να ακούν διαφορετικές απόψεις
 • να δρουν ως διαπολιτισμικοί σύμβουλοι
 • να εργάζονται ομαδικά
 • να αναγνωρίζουν και να προωθούν της διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών τους και των ίδιων

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές οποιουδήποτε διδακτικού αντικειμένου χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ
 • Έμπειρους καθηγητές που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές 
 • Εκπαιδευτές, διευθυντές, κοινωνικούς λειτουργούς σε πολιτιστικούς οργανισμούς
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
 • Εργαζόμενους σε οργανισμούς ή  σε τμήματα  για νέους σε ΜΚΟ

Mεθοδολογία

Οι διδακτικές μεθοδολογίες διασφαλίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, και δεν μεταδίδουν ομογενοποιημένη γνώση ή τεχνικές που απαιτούν την αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στην περίπτωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς αυτές δεν μπορεί κανείς να τις “μάθει” μέσω μιας νοητικής προσέγγισης, αλλά πρέπει να τις βιώσει και να τις αναπτύξει μέσω της αλληλεπίδρασης.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σεμινάριο επικεντρώνει στην βασισμένη στο στόχο αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν οι ίδιοι και θα στοχαστούν πάνω στις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με μια διαπολιτισμική διαδικασία, την οποία μπορούν να προσαρμόσουν στους σκοπούς της δικής τους εργασίας.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που στόχο έχει να ενσωματώσει όλους τους τρόπους μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων, της εργασίας σε ομάδες και σε ζευγάρια, της αναστοχαστικής συζήτησης, της βιωματικής μάθησης, των σύντομων συνεισφορών πάνω σε έννοιες και θεωρίες και του σχεδιασμού δράσης, προκειμένου να εφαρμόσουν οι συμμετέχοντες όσα έμαθαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενσωμάτωση των εμπειριών και του κοινωνικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία ανταλλαγή.

Follow-up

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να υποστηριχτούν στην εφαρμογή και τη διάχυση όσων θα μάθουν στο σεμινάριο, συμμετέχοντες και εκπαιδευτές θα σχηματίσουν ένα δίκτυο ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και υλικών. Η δικτύωση θα ενισχύσει τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στη βάση νέων συμπράξεων και σχεδίων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Περιεχόμενο 

1η Μέρα 

–  Δραστηριότητες καλωσορίσματος, γνωριμία της ομάδας

– Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο: Προσδοκίες, εκπαιδευτικές ανάγκες και φόβοι

– Ορισμοί βασικών εννοιών: “Ταυτότητα” και “Κουλτούρα”

2η Μέρα 

– Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: “Αυτο-προσδιορισμός”

– Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: “Ισότητα” και “Αλληλεπίδραση”

– Επιδράσεις της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: Περιγραφή της διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ταξινομία και παραδείγματα διαφορετικότητας

3η Μέρα 

– Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων: Διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, ανομοιογένεια στις τάξεις μας, θετικές και αρνητικές συνέπειες της διαφορετικότητας, επίλυση προβλημάτων

– Αναγνωρίζοντας και προωθώντας τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των ενηλίκων σπουδαστών μας: Προσδιορισμός των βασικών ατομικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, τεχνικές για να αναγνωρίζουμε και να προωθούμε τις βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

4η Μέρα 

– Σχεδιασμός δράσης: Πώς θα εφαρμόσουμε ό,τι μάθαμε σε μία τάξη ενηλίκων, στον οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων, στην κοινότητα – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα

– Παρουσίαση ομαδικής εκτίμησης της διαπολιτισμικής διάστασης

– Πολιτιστικό πρόγραμμα

5η Μέρα 

– Αξιολόγηση του σεμιναρίου – δραστηριότητες αποχαιρετισμού – δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα

660€ / 7 ημέρες (56 ώρες)

Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus.

Αυτό το σεμινάριο κατάρτισης γίνεται τόσο online όσο και δια ζώσης στη Σαντορίνη και στην Αθήνα.

Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Ημερομηνίες

Το μάθημα γίνεται online και δια ζώσης στη Σαντορίνη και την Αθήνα για 7 ημέρες.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τη Γραμματεία για να επιβεβαιώσετε τις ημερομηνίες αυτού του σεμιναρίου κατάρτισης.

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η αγγλική ή η ελληνική είναι οι γλώσσες εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (30 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (30 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και έχει στόχο να προσφέρει πρακτικά παραδείγματα και να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς: 

– να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Ταυτότητα, Κουλτούρα, το Δικαίωμα στη Διαφορά, τις αξίες της Ισότητας και της Αλληλεπίδρασης

– να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη με προοπτική τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στις κοινωνίες που εκπροσωπούνται στο σεμινάριο, στις θεσμικές πολιτικές, τη διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, την ανομοιογένεια στην τάξη, τη διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία

– να εξασκήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες: Δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, συμβουλευτική, πολιτισμική γνώση, κλπ

– να αναθεωρήσουν και να σχεδιάσουν την εργασία τους έτσι ώστε:

 • να δημιουργούν και να απαντούν τα σχετικά με τη διαφορετικότητα ερωτήματα
 • να εφαρμόζουν τεχνικές ενεργού ακρόασης και κανόνες επικοινωνίας
 • να ακούν διαφορετικές απόψεις
 • να δρουν ως διαπολιτισμικοί σύμβουλοι
 • να εργάζονται ομαδικά
 • να αναγνωρίζουν και να προωθούν της διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών τους και των ίδιων
 • Καθηγητές οποιουδήποτε διδακτικού αντικειμένου χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ
 • Έμπειρους καθηγητές που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές 
 • Εκπαιδευτές, διευθυντές, κοινωνικούς λειτουργούς σε πολιτιστικούς οργανισμούς
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
 • Εργαζόμενους σε οργανισμούς ή  σε τμήματα  για νέους σε ΜΚΟ

Οι διδακτικές μεθοδολογίες διασφαλίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, και δεν μεταδίδουν ομογενοποιημένη γνώση ή τεχνικές που απαιτούν την αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στην περίπτωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς αυτές δεν μπορεί κανείς να τις “μάθει” μέσω μιας νοητικής προσέγγισης, αλλά πρέπει να τις βιώσει και να τις αναπτύξει μέσω της αλληλεπίδρασης.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σεμινάριο επικεντρώνει στην βασισμένη στο στόχο αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν οι ίδιοι και θα στοχαστούν πάνω στις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με μια διαπολιτισμική διαδικασία, την οποία μπορούν να προσαρμόσουν στους σκοπούς της δικής τους εργασίας.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που στόχο έχει να ενσωματώσει όλους τους τρόπους μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων, της εργασίας σε ομάδες και σε ζευγάρια, της αναστοχαστικής συζήτησης, της βιωματικής μάθησης, των σύντομων συνεισφορών πάνω σε έννοιες και θεωρίες και του σχεδιασμού δράσης, προκειμένου να εφαρμόσουν οι συμμετέχοντες όσα έμαθαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενσωμάτωση των εμπειριών και του κοινωνικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία ανταλλαγή.

Follow-up

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να υποστηριχτούν στην εφαρμογή και τη διάχυση όσων θα μάθουν στο σεμινάριο, συμμετέχοντες και εκπαιδευτές θα σχηματίσουν ένα δίκτυο ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και υλικών. Η δικτύωση θα ενισχύσει τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στη βάση νέων συμπράξεων και σχεδίων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

1η Μέρα 

–  Δραστηριότητες καλωσορίσματος, γνωριμία της ομάδας

– Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο: Προσδοκίες, εκπαιδευτικές ανάγκες και φόβοι

– Ορισμοί βασικών εννοιών: “Ταυτότητα” και “Κουλτούρα”

2η Μέρα 

– Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: “Αυτο-προσδιορισμός”

– Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: “Ισότητα” και “Αλληλεπίδραση”

– Επιδράσεις της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: Περιγραφή της διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ταξινομία και παραδείγματα διαφορετικότητας

3η Μέρα 

– Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων: Διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, ανομοιογένεια στις τάξεις μας, θετικές και αρνητικές συνέπειες της διαφορετικότητας, επίλυση προβλημάτων

– Αναγνωρίζοντας και προωθώντας τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των ενηλίκων σπουδαστών μας: Προσδιορισμός των βασικών ατομικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, τεχνικές για να αναγνωρίζουμε και να προωθούμε τις βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

4η Μέρα 

– Σχεδιασμός δράσης: Πώς θα εφαρμόσουμε ό,τι μάθαμε σε μία τάξη ενηλίκων, στον οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων, στην κοινότητα – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα

– Παρουσίαση ομαδικής εκτίμησης της διαπολιτισμικής διάστασης

– Πολιτιστικό πρόγραμμα

5η Μέρα 

– Αξιολόγηση του σεμιναρίου – δραστηριότητες αποχαιρετισμού – δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

660 € / 7 ημέρες (56 ώρες)

Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus.

Αυτό το σεμινάριο κατάρτισης γίνεται τόσο online όσο και δια ζώσης στη Σαντορίνη και στην Αθήνα.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Το μάθημα γίνεται online και δια ζώσης στη Σαντορίνη και την Αθήνα για 7 ημέρες.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τη Γραμματεία για να επιβεβαιώσετε τις ημερομηνίες αυτού του σεμιναρίου κατάρτισης.

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Η αγγλική ή η ελληνική είναι οι γλώσσες εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

 1. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου πρέπει να καταβληθεί την τελευταία ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα (30 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης). Πληρωμές γίνονται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού ή με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της κατάθεσης μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 2. Ακύρωση της συμμετοχής: Δωρεάν ακύρωση 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήμισυ των διδάκτρων τους για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ή σεμινάριο κατάρτισης του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους. Ποινή ακύρωσης: για καθυστερημένη ακύρωση το ήμισυ των διδάκτρων παρακρατείται.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληροφόρηση για νέες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.