ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικές Πρωτοβουλίες

Ως κύριο μέρος της αποστολής μας αναπτύσσουμε ερευνητικές πρωτοβουλίες για τα Νέα Ελληνικά και αναλαμβάνουμε:

 • έρευνα σε θέματα εκπαιδευτικών αναγκών, μεθόδων διδασκαλίας, ειδικών ομάδων μαθητών
 • συνέδρια / συναντήσεις / εκδηλώσεις για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και τη διάδοση της γνώσης σε μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων μάθησης από απόσταση
 • σχεδιασμό προγραμμάτων, αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άλλους οργανισμούς (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα)

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει πραγματοποιήσει επιστημονική Έρευνα για:

 • Πώς να εκπαιδεύσουμε καθηγητές στη διδασκαλία της ελληνικής online

 • Στρατηγικές προχωρημένων μαθητών που μαθαίνουν ελληνικά

 • Μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Η μέθοδος Tandem

 • Η διδασκαλία σε πρόσφυγες μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης

 • Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκμάθηση γλωσσών

 • Χαρακτηριστικά, ανάγκες και προσδοκίες όσων μαθαίνουν ελληνικά ως ξένη γλώσσα

 • Άτυπη εκμάθηση ελληνικής μέσω ψηφιακού Καφέ Γλωσσών

 • Η χρήση της μεθόδου Montessori στη γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων

 • Η χρήση κινητών συσκευών στην τάξη

 • Μοντέλα για βιώσιμες γλωσσικές κοινότητες

 • Η Πολιτική Γλωσσικής Εκπαίδευσης για ενήλικες μετανάστες στην Ελλάδα

 • Η ανάγκη για διαπολιτισμικά συμβουλευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν πολυπολιτισμικές ομάδες

 • Συγκρότηση και ανασυγκρότηση της γνώσης των εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει δημοσιεύσει σχετικά κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και εργασίες συνεδρίων:

 • Η διδασκαλία μιας Γλώσσας ως πρόσκληση σε έναν Πολιτισμό

 • Εκμάθηση γλωσσών μέσω της Μεθόδου Project

 • Οδηγός Εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της δεξιότητας ακουστικής κατανόησης

 • Ανάλυση αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών διαφόρων γλωσσών σε διαδικτυακά μέσα

 • Αυθεντική μάθηση

 • Τι είναι το Knowledge Clip;

 • Προκλήσεις και όρια του Knowledge Clip : παρατηρήσεις από την Κοινότητα Πρακτικής L2LBYTE2

 • Εφαρμογή μιας προσέγγισης δραστηριοκεντρικής μάθησης σε αυθεντικά κείμενα: ένα παράδειγμα διδασκαλίας ποιήματος σε μαθητές χαμηλού επιπέδου της ελληνικής ως Γ2

 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σε ενηλίκους μαθητές: θεωρητικά θέματα, πρακτικά προβλήματα και καλές πρακτικές

 • Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής εκπαιδευτικού τουρισμού στη Σαντορίνη: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

 • Διδασκαλία μητρικής γλώσσας στη μετανάστευση

 • Πρωτοβουλίες για την προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

 • Η διάσταση του φύλου στη χρήση των ΤΠΕ

 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

 • Μεθοδολογικά εργαλεία για εκμάθηση γλωσσών μέσω Διαδικτύου

 • Η συμβολή των οργανισμών μη τυπικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

 • Γλώσσες για ένταξη- The Orientation Project

 • Χαρτογράφηση της μη τυπικής εκπαίδευσης των αλλοδαπών στην Ελλάδα

 • Το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την  ελληνική ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και η στάση τους απέναντι στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

 • Αξιολόγηση της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες και πρόσφυγες

 • Έλληνας και Τούρκος: εθνική ταυτότητα σε συνδυασμό με τον «Άλλο»

 • Διδασκαλία ελληνικών σε μετανάστες, πρόσφυγες και επαναπατριζόμενους Έλληνες

 • Διδασκαλία Νέας Ελληνικής σε πολυπολιτισμικές ομάδες ενηλίκων

 • Βασικά στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ένα εγχειρίδιο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

 • Γλωσσικά παιχνίδια και επικοινωνιακές δραστηριότητες στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας