Ελληνικά σε μη φυσικούς Ομιλητές

 • Αναπτύξτε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών σας
 • Μάθετε πώς να οργανώνετε ένα αποτελεσματικό μάθημα με βάση τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές
 • Κατανοήστε τη διαφορά στη διδασκαλία προχωρημένων επιπέδων και μαθημάτων σε επαγγελματίες γλώσσας
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους
 • Μάθετε πώς να αξιολογείτε τα μαθήματα και τους μαθητές σας
 • Αντιμετωπίστε διάφορα πρακτικά προβλήματα στις τάξεις σας

Ελληνικά σε μη φυσικούς Ομιλητές

 • Αναπτύξτε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών σας
 • Μάθετε πώς να οργανώνετε ένα αποτελεσματικό μάθημα με βάση τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές
 • Κατανοήστε τη διαφορά στη διδασκαλία προχωρημένων επιπέδων και μαθημάτων σε επαγγελματίες γλώσσας
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφους
 • Μάθετε πώς να αξιολογείτε τα μαθήματα και τους μαθητές σας
 • Αντιμετωπίστε διάφορα πρακτικά προβλήματα στις τάξεις σας

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να αναπτύσσετε και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών σας
 • Να διδάσκετε προχωρημένα επίπεδα Ελληνικής, που είναι πιο απαιτητικά
 • Να διδάσκετε ελληνικά για ειδικούς σκοπούς και επαγγελματίες της γλώσσας
 • Να αξιολογείτε  σωστά τον εαυτό σας, τα μαθήματά σας και τους μαθητές σας

Προαπαιτούμενα για κάθε διαδικτυακό μάθημα:

 • Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Εξοπλισμός με μικρόφωνο και ακουστικά
 • Λογαριασμός Skype
 • Εξωτερικά ηχεία είναι καλό να υπάρχουν
 • Θέληση να μάθετε και υπομονή
 • Διαρκής προσπάθεια για εξάσκηση όσων έχετε μάθει

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Το σεμινάριο γίνεται δια ζώσης στην Αθήνα.

Στο σεμινάριο αυτό οι καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν τις τέσσερις δεκτικές και παραγωγικές δεξιότητες των μαθητών τους (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου), πώς να διδάσκουν ελληνική λογοτεχνία σε προχωρημένους σπουδαστές  και πώς να αξιολογούν τα μαθήματά τους. Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες να έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς

– να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους

– να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος

– να διδάσκουν προχωρημένα επίπεδα και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την ελληνική ως εργαλείο στη δουλειά τους

– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά

– να αξιολογούν τα μαθήματά τους και τους μαθητές τους

– να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές ελληνικών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο γίνεται δια ζώσης στην Αθήνα.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες ή βιντεοσκοπημένες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.

Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Προετοιμασία

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις επίσημες εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας και για το θεσμικό πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους μαθητές. Θα λάβουν επίσης άρθρα σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους, καθώς και λίστες με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις διδακτικού υλικού. Πριν από το μάθημα θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης πληροφορίες για την ομάδα (εκπαιδευτές, διοργανωτές και οργανισμούς, άλλους συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το χώρο (Σαντορίνη, Αθήνα) και το ταξίδι. Όλα τα παραπάνω θα κοινοποιηθούν μέσω e-mail και ταχυδρομείου.

Follow-up

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο το oποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της ελληνομάθειας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες.

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο γίνεται δια ζώσης στην Αθήνα.

1η Μέρα 

– Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)

– Η ακουστική κατανόηση

2η Μέρα 

– Η παραγωγή γραπτού λόγου

– Η παραγωγή προφορικού λόγου 

– Η κατανόηση γραπτού κειμένου

3η Μέρα 

– Η διδασκαλία της ορολογίας και η γλωσσική εκπαίδευση διερμηνέων και μεταφραστών

– Η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου

– Η αξιολόγηση του μαθήματος, των μαθητών, των διδακτικών υλικών

4η Μέρα 

– Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση δια ζώσης ή βιντεοσκοπημένου μαθήματος.

5η Μέρα 

– Επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα: Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Παρατήρηση δια ζώσης ή βιντεοσκοπημένου μαθήματος.

– Αναφορές από την επίσκεψη σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων.

– Αξιολόγηση του σεμιναρίου, δραστηριότητες αποχαιρετισμού, δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το σεμινάριο Διδάσκοντας την Ελληνική σε μη-φυσικούς Ομιλητές είναι 500€. Οι εγγραφές κλείνουν 40 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος. Τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων μέχρι την προθεσμία για τις εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα δίδακτρα συμμετοχής και όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και ταξιδιού για το δια ζώσης μάθημα μπορούν να καλυφθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 1 Mobility . Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση μέσω ενός οργανισμού αποστολής, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Erasmus+ καλύπτει τα δίδακτρα σεμιναρίου καθώς και τα έξοδα κινητικότητας (διεθνή ταξίδια, έξοδα διαμονής-διατροφής και απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες). Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς αποστολής για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα Erasmus+. Θα σας υποστηρίξουμε επίσης στην παρακολούθηση της πορείας και στην υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων στην Εθνική σας Μονάδα.

Ακύρωση

Τα δίδακτρα για το διαδικτυακό και δια ζώσης μάθημα επιστρέφονται πλήρως, εάν ακυρώσετε πριν από τις προθεσμίες εγγραφής (20 ημέρες και 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου αντίστοιχα). Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν γίνονται δεκτές και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ήμισυ των διδάκτρων σας για να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους.

Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Ημερομηνίες 

Το δια ζώσης σεμινάριο Διδάσκοντας την Ελληνική σε μη-φυσικούς Ομιλητές πραγματοποιείται στη Σαντορίνη. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι 09.00-16.00 και 18.00-20.00 για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 17 Απριλίου – 21 Απριλίου 2024.

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η ελληνική  είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 • Τα δίδακτρα επιστρέφονται πλήρως για ακυρώσεις μέχρι την προθεσμία εγγραφής (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος ή 40 ημέρες πριν από την έναρξη του δια ζώσης μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις (μετά τις προθεσμίες εγγραφής) τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο
  • Το 50% των κατατεθειμένων διδάκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους
  • Το 50% των διδάκτρων που κατατέθηκαν δεν επιστρέφονται