Γλωσσικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις ξένων γλωσσών

 • Εμπλουτίστε τη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας με διασκεδαστικές δραστηριότητες
 • Αναπτύξτε τα δικά σας κριτήρια για να επιλέξετε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
 • Προσαρμόστε, παράγετε, εφαρμόστε και αξιολογήστε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφουςδακτικές
 • Μάθετε όλα τα πιθανά πρακτικά προβλήματα στη διοργάνωση γλωσσικών παιχνιδιών και πώς να τα ξεπεράσετε

Γλωσσικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις ξένων γλωσσών

 • Εμπλουτίστε τη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας με διασκεδαστικές δραστηριότητες
 • Αναπτύξτε τα δικά σας κριτήρια για να επιλέξετε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
 • Προσαρμόστε, παράγετε, εφαρμόστε και αξιολογήστε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια
 • Ανταλλάξτε διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικό με έμπειρους συναδέλφουςδακτικές
 • Μάθετε όλα τα πιθανά πρακτικά προβλήματα στη διοργάνωση γλωσσικών παιχνιδιών και πώς να τα ξεπεράσετε

Σε αυτό το σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών θα μάθετε:

 • Να επιλέγετε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια  για ένα αποτελεσματικό μάθημα
 • Να αντιμετωπίζετε διάφορα πρακτικά προβλήματα στην οργάνωση γλωσσικών παιχνιδιών
 • Να βοηθάτε τους μαθητές σας να εξοικειωθούν με έναν παιγνιώδη τρόπο μάθησης και να διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν μια γλώσσα καθώς προσομοιάζουν την πραγματική ζωή
 • Να προσαρμόζετε, να παράγετε, να εφαρμόζετε και να αξιολογείτε κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια

Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό γίνεται δια ζώσης στην Σαντορίνη.

Αυτό το σεμινάριο εκπαίδευσης καθηγητών γλωσσών έχει να κάνει με τους μύθους και τις αλήθειες σχετικά με τα γλωσσικά παιχνίδια στο μάθημα το οποίο είναι έξω από τα όρια της παραδοσιακής γλωσσικής διδασκαλίας. Προσφέρει επίσης στους εκπαιδευόμενους καθηγητές ορισμένα αληθινά παραδείγματα οργάνωσης ενός γλωσσικού παιχνιδιού, από τα παιχνίδια γνωριμίας έως τα παιχνίδια λεξιλογίου ή γραμματικής. Μαθαίνουμε επίσης πώς να διαχειριζόμαστε τα πρακτικά προβλήματα όταν χρησιμοποιούμε γλωσσικά παιχνίδια. 

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς 

– να επιλέγουν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια για την οργάνωση ενός αποτελεσματικού μαθήματος

– να προσαρμόζουν, να παράγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια

– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν διδακτικές εμπειρίες, ιδέες και υλικά για τα γλωσσικά παιχνίδια

– να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα στην οργάνωση των γλωσσικών παιχνιδιών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών με τους συναδέλφους τους

Σε ποιον απευθύνεται 

 • Καθηγητές γλωσσών χωρίς ή με ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας 
 • Διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ελληνικών ή άλλων γλωσσών σε μη τυπικά περιβάλλοντα, π.χ. σε ΜΚΟ, ή επιθυμούν να διδάξουν μια γλώσσα που γνωρίζουν ή τη ελληνική  γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα
 • Έμπειρους καθηγητές ελληνικών  ή άλλων γλωσσών που πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες
 • Διευθυντές σχολών γλωσσών που προγραμματίζουν να προσφέρουν και ελληνικά ή σχεδιάζουν προγράμματα σπουδών για  τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών
 • Άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθούς ή αναπληρωτές καθηγητές γλωσσών

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο αυτό γίνεται δια ζώσης στην Σαντορίνη.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες ή βιντεοσκοπημένες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.

Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Προετοιμασία

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις επίσημες εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας και για το θεσμικό πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης για ξενόγλωσσους μαθητές. Θα λάβουν επίσης άρθρα σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενηλίκους, καθώς και λίστες με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις διδακτικού υλικού. Πριν από το μάθημα θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους και το δικό τους επαγγελματικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης να φέρουν και να παρουσιάσουν δείγματα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης πληροφορίες για την ομάδα (εκπαιδευτές, διοργανωτές και οργανισμούς, άλλους συμμετέχοντες). Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το χώρο (Σαντορίνη, Αθήνα) και το ταξίδι. Όλα τα παραπάνω θα κοινοποιηθούν μέσω e-mail και ταχυδρομείου.

Follow-up

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σχηματίσουν ένα δίκτυο, το oποίο θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησής τους, με σκοπό να ανταλλάσσουν διδακτικά υλικά και προτάσεις καθώς και ιδέες για την προώθηση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Περιεχόμενο 

Το σεμινάριο αυτό γίνεται δια ζώσης στην Σαντορίνη.

1η Μέρα

–  Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους

– Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (μέρος α)

2η Μέρα

– Παιχνίδια γνωριμίας για όλα τα γλωσσικά επίπεδα (μέρος β)

– Μύθοι για τα γλωσσικά παιχνίδια – συζήτηση

– Γλωσσικά παιχνίδια για το λεξιλόγιο

– Πώς να επιλέγουμε τα κατάλληλα γλωσσικά παιχνίδια

– Πώς να οργανώνουμε ένα γλωσσικό παιχνίδι – αρχές

3η Μέρα

– Διδάσκοντας γραμματική σε όλα τα επίπεδα με γλωσσικά παιχνίδια

– Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο των γνώσεων των μαθητών – ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (μέρος α)

– Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

4η Μέρα

– Γλωσσικά παιχνίδια για έλεγχο και επανάληψη των γνώσεων των μαθητών – ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (μέρος β)

– Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών

5η Μέρα

– Επίσκεψη σε σχολείο ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους: παρατήρηση του χώρου των μαθημάτων, συζήτηση με τη διοίκηση και τους εκπαιδευτές, συζήτηση για τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται

– Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση των παρατηρήσεων, σκέψεων και συμπερασμάτων

– Αξιολόγηση του σεμιναρίου – δραστηριότητες αποχαιρετισμού – δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 660€ για 7 ημέρες, 56 ώρες/συμμετέχοντα (περιλαμβάνει εκπαίδευση, τοπική μεταφορά για υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές δραστηριότητες).

Εκπαιδευτές

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, MA, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, με 35 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, εξωτερική εμπειρογνώμων – αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο-σειρά εκμάθησης ελληνικής»,EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών). 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, MA, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, με 20 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών), εκπαιδευτής στην ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Ημερομηνίες

Το δια ζώσης σεμινάριο Γλωσσικά Παιχνίδια για όλες τις τάξεις ξένων γλωσσών θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2024.

Πιστοποίηση

Το Κέντρο μας εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα σεμινάρια κατάρτισης που έγιναν, για να υποβληθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και προκηρύξεις θέσεων. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ως σχολείο γλωσσών από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΟΠΠΕΠ κωδικός 2101782/ 2018 και 2308668/2018).

Γλώσσα εργασίας

Η αγγλική (ή και η ελληνική) είναι η γλώσσα εργασίας στο σεμινάριο αυτό. Η γαλλική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί έως έναν βαθμό. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας τον δικό σας διερμηνέα από την αγγλική ή την ελληνική και έτσι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε καθηγητές όλων των γλωσσών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 • Τα δίδακτρα επιστρέφονται πλήρως για ακυρώσεις μέχρι την προθεσμία εγγραφής (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος ή 40 ημέρες πριν από την έναρξη του δια ζώσης μαθήματος)
 • Για καθυστερημένες ακυρώσεις (μετά τις προθεσμίες εγγραφής) τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο
  • Το 50% των κατατεθειμένων διδάκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού εντός ενός έτους
  • Το 50% των διδάκτρων που κατατέθηκαν δεν επιστρέφονται