Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Ερευνητικό έργο

Το Κέντρο υλοποιεί έρευνες οι οποίες στηρίζουν και συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό μας έργο και την ευρύτερη ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει και παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια τις εξής έρευνες:
  • Τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα στη μη τυπική εκπαίδευση (2004)
  • Το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε ενηλίκους (2004)
  • Οι λόγοι για τους οποίους μαθαίνουν ελληνικά οι ενήλικοι ξενόγλωσσοι (2000)
  • Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (2000)
  • Η εκπαιδευτική πολιτική για τη γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών στην Ελλάδα
  • Η αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που διδάσκουν σε πολιτισμικά ανομοιογενείς τάξεις
  • Οι άξονες και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα διδακτικό εγχειρίδιο για την ελληνική ως ξένη γλώσσα (1999)