Κεντρο Ελληνικου Πολιτισμου | Hellenic Culture Centre


 

International Greek Language and Culture School in Santorini

 

HELLENIC CULTURE CENTRE

www.hcc.edu.gr

 

After 21 years of teaching Greek as a foreign language, in Ikaria Island, Lesvos Island and Athens, we are now in a new place. Since 2014 the Hellenic Culture Centre has been organizing the International Greek Language and Culture School in Santorini, this beautiful island with its emotive and evocative atmosphere. Our school is based in Megalochori, a traditional village with bright Cycladic colours. 

A vivid group of people coming from all over the world speak and express themselves in Greek, they sing, they dance and they participate in the cultural life of the island urged by a deep motive for knowledge, respect and love for the Greek language and culture. The spirit of Greek tradition and the restlessness of modern Greece will come to life with sounds and words expressing universal and timeless values as conceived by the Greek feeling.

 

photo comp 2

“Man plans and God laughs!” 😊 

Due to COVID-19 crisis, the Greek Language and Culture International School in Santorini will only offer private courses together with all relevant cultural activities. Come with your friends and relatives and enjoy exclusive services! One to one Greek Language lessons will be offered throughout  2021 for as many hours as you wish. Create your own flexible programme for Language and Holidays! 

 

Click here for the start dates, levels and fees.

WHAT WE OFFER 

  • Intensive 1-week Modern Greek Language Programmes* for non-native speakers (20+7 hours). The 1-week programme runs Monday to Friday from 9:00 to 13:30 or 11:30 to 16:30. The training fee incudes one 7-hour interactive outdoor workshop which takes place every Saturday. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). 
  • 2-hour Greek Language Crash Course. For visitors of Santorini who wish to have a first contact with the magic of Greek.
  • Private, tailor-made Greek Language Courses. In Greek (All teachers speak at least two foreign languages, if needed). Click here for the fees for private lessons.
  • Activities Menu. A tailor-made programme of cultural activities which offers an introduction to the rich local history and traditions of the Aegean. In Greek and English. Students of the Intensive Modern Greek Language Programmes can choose any activity at a reduced rate. Scheduled activities take place according to the number of persons interested. Click here for more information.

*The intensive Greek Language programmes can be extended upon request

LOCATION

Santorini doesn’t need any special references. It has been ranked as one of the ten most beautiful islands in the world, and its volcanic landscape takes your breath away.

Megalochori is located 7 km away from Fira, the capital of the island. It has kept its traditional colours and it is one of the few villages that have been declared “traditional settlements”. It is surrounded by vineyards and has many churches famous for their ornate bell towers, white Cycladic houses and narrow streets.

Megalochori is very closed to Pyrgos and Emporeio. All three villages are not very popular touristic sites, they are quiet and peaceful even in August and they offer many options for accommodation and food at lower prices.

You’ll find our school in the second entrance of Megalochori, right across the street from Geromanolis tavern. 

photo comp 4

          

ACCOMMODATION

Students and guests stay in hotels and pensions in Megalochori at special reduced rates. Contact us for accommodation list and special prices for our students.

TRAVEL TO SANTORINI


The Hellenic Culture Centre is a private organization specialized in teaching Greek as a Second and as a Foreign Language. The promotion of the Greek Language and the Greek Culture worldwide, as well as the development of the linguistic and intercultural skills in every citizen in the framework of the multicultural environment, are its aims.

It started working in 1995 on Ikaria island, the Aegean Sea, where it organized with great success during ten years one of the first summer schools for Greek in Greece, with Greek courses, cultural activities and teacher training for teachers of Greek as a foreign language. It continued its actions in Athens, where it is now based, and in selected places in Greece and abroad (Lesvos Island, Aegean Sea- Brussels).

Teacher training in didactic Methodology is complemented by seminars in Intercultural Education, in Adult Education and Education for Peace.

The Centre's staff is experienced and specialized teachers (philologists, linguists, translators) as well as special associates (lawyers, economists, social anthropologists, sociologists, political scientists) who work in teaching and research fields. It cooperates with relevant organizations in Greece and abroad and participates in national, European and international projects.

Programmes

Greek language programmes

mathima_11_lowThe curriculum is divided into seven classes covering all levels (Beginners Ι-Advanced II). Programme design is based on the curriculum of the Centre for Greek Language, on the description of basic level by the University of Athens and on the European Language Portfolio.

One-week (25 hours) or two-week (50 hours) courses are offered, as well as tailor-made courses specifically designed to cover the student's needs. Click here for further information.

There are also special courses for professionals who work with Greek language:
- Course for Interpreters/Translators
- Course of "Katharevousa"
- Literature
- Legal Terminology
- Other Terminology Courses (economic terminology, technical terminology, terminology of social and political sciences, etc)

Other special programmes offered:

• EXPRESSION- written and oral speech
Fast-paced seminars for Greeks and for people of Greek origin living abroad

• Volunteers Learning Greek
Fast-paced Greek language seminars for volunteers of the European Voluntary Service EU Programme (E.V.S.) as well as for Erasmus students

Three-month Greek Language Perfection Programme for advanced students.
Addressed to professionals who will be working with the language in the near future or to those who wish to refresh their knowledge.

Anthopo-geography of Greece
A Refresher Greek course for interpreters, translators, non native teachers of Greek abroad and advanced students- Greece today

• I succeed in the Exams
Preparation for the Exams for the Certificate of Attainment in Greek by the Centre for the Greek Language and the Greek Ministry of Education as well as for other Certificates (OAED, General Secretariat for Adult Education )

TEACHING MATERIALS AND METHODOLOGY

The Centre''s faculty has produced original teaching materials for all our language programmes. These consist of texts, a collection of original visual materials (photos, videos, cassettes, CDs) and a collection of language games. Teaching materials are based on ideas formulated on teaching in the classroom and are being constantly improved according to their systematic application by our teachers. These materials are also used with large groups in consistence with the principles of individualized teaching. Theyincludealternativetextsandexercisesfor usein mixed-abilities classes and in multilingual-multinational classes.
The aim of our courses is to practice all language skills (oral and written speech production and comprehension). We particularly stress the use of language games and of communicative exercises through which grammar and structure can be effectively learnt.

Hellenic Culture Centre

Partners Organizations

Angel Language Academy - The right environment for learning English

 

Cornwall Neighbourhoods for Change (CN4C), ENGLAND
Charity organization that delivers social services and educational programmes in the disadvantaged neighbourhoods of Cornwall in England. I.S.I.S.S. CRISPIANO, ITALY
Vocational state secondary school in the field of tourism.


Fondation Krüger, FRANCE
Adult Education Centre in the village Mosset at the Pyrenees.


Mag. Sabine Wiesmayer, Das Sympathische Sprachtraining, AUSTRIA
Language Centre specialized in teaching German as a foreign language.


Escuela Oficial de Idiomas Pozuelo, SPAIN

State school of foreign languages in Pozuelo, Madrid.


Fundacja Ad Infinitum, POLAND
Non governmental organization providing educational services.

 

 

Hellenic Culture Centre

Research

The Centre undertakes research which supports and complements our educational work and the wider research activity in the field of education. Insofar we have completed and presented the following researches:

The individual and social characteristics of the educators who teach Greek as a foreign language in non formal education (2004)

The professional profile of the educators who teach Greek as a foreign language in non formal education (2004)

The reasons for which foreign adults learn Greek (2000)

The European Union's strategy for Life Long Learning (2000)

The educational strategy for the language education of adult immigrants in Greece

The need for Intercultural Counselling to teachers and educators who teach in culturally mixed groups

The keystones and the elements that should be included in a teaching manual in Greek as a foreign language (1999)

Hellenic Culture Centre

Publications - Production of Educational Materials

The Centre's faculty has produced and uses in the class the following educational materials:

Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE, Book series on learning Greek as a Foreign/Second Language, B1 Level, Hellenic Culture Centre, Athens, 2015

Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE, Book series on learning Greek as a Foreign/Second Language, C1 Level, AKAKIA & Hellenic Culture Centre, Athens, 2012

Georgiadou, I., KALEIDOSCOPE, Book series on learning Greek as a Foreign/Second Language, C2 Level, AKAKIA & Hellenic Culture Centre, Athens, 2012

Georgiadou, I. (2004), Παίξε-γέλασε: γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Play and Laugh: language games in teaching Greek as a foreign language), εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 2004

Georgiadou, I., Natsina, A. (1999), Δημιουργική Ανάγνωση: 10 διηγήματα νεοελλήνων συγγραφέων (Creative Reading: 10 short stories by contemporary Greek writers),

Other publications: - Πρακτικά της 1ης Διεθνούς Συνάντησης Νεοελληνιστών, Ικαρία, 2004: «Η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική για τη διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: οι νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό» (The educational strategy and practice for the dissemination of Greek as a foreign language: Modern Greek studies abroad) , εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 2004

Hellenic Culture Centre

Educational and Cultural Profile

The Hellenic Culture Centre is an institution specialized in organizing Greek language courses for non native speakers, cultural tourism programmes and teacher training programmes for language teachers. It was founded in 1995 and since then it has carried out its programmes in Athens, where it is based, in Santorini island, and in selected venues throughout Greece and abroad.

The Centre΄s work includes research activities on teaching and learning Greek as second / foreign language, development of original didactic materials, book publishing (Kaleidoskopio series www.learn-greek-kaleidoskopio.com) and e-learning Greek:

Greek Language Programme:
- Specially designed Modern Greek language courses which cover the educational needs of all categories of foreign adult students (interpreters/translators, teachers and students of ancient and modern Greek, migrants, different professionals, tourists, philhellenes, etc)

Greek Culture Programme:
- Programme of complementary activities for Greek language students with cultural and intercultural content (conversation classes, lectures, presentations on History, Arts, Society, dance and song courses, etc)

Teacher Training Programme:
- Training Seminars in Teaching Greek as a Foreign/Second Language
- Intercultural Education Seminars for language teachers and other educators
- Adult Education Seminars for educators that work in this domain

As a complement to the organization of the language courses and the seminars, the Centre undertakes:
- research in issues of educational needs, material, teaching methods, etc.
- production of educational materials and methods of long-distance learning
- planning of programmes, curricula and educational services to other organizations (Vocational Training Centres, Non Governmental Organizations, private educational institutes)
- conferences/ meetings/ events for the promotion of Greek language and the dissemination of knowledge in language teaching methods, in Intercultural Education and in Adult Education

To accomplish of its aims, the Hellenic Culture Centre - Ifigenia Georgiadou co-operates at a local, national and international level with:

- institutes of formal education (schools, universities, educators΄ associations, etc)
- institutes of informal and life-long learning education (Adult Education Centres, Second Chance Schools, Vocational Training Centres, etc)
- Non Governmental Organizations
- public organizations and institutions (ministries, local authorities, Hellenic Tourist Organization, and others)
- mass media
- educational networks which undertake similar actions.

  • 1
  • 2