Προγράμματα

Τρίμηνο Πρόγραμμα Τελειοποίησης

ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

180 ώρες, 12 εβδομάδες
Κόστος: 4800 ευρώ (3000 ευρώ/ σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών)

Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί μόνο σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας (επίπεδο Προχωρημένοι ΙΙ). Για αναλυτικότερες πληροφορίες του προγράμματος Προχωρημένοι ΙΙ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή δείτε εδώ .

Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο προσφέρεται από το 1998, είναι η κ. Ιφιγένεια Γεωργιάδου, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Ώρες προγράμματος αναλυτικά:
- 120 ώρες μαθήματος με φιλόλογο ελληνικής ή / και καθηγητή της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή / -στριας ή έμπειρο μεταφραστή αυτής της γλώσσας ή / και ειδικό συνεργάτη του Κέντρου (Νομικό, Γλωσσολόγο, Οικονομολόγο, Ιστορικό, Κοινωνικό Ανθρωπολόγο ή Κοινωνιολόγο)
- 60 ώρες παρακολούθησης ομιλιών στη βουλή, διαλέξεων, πανεπιστημιακών παραδόσεων, δημόσιων συζητήσεων, σεμιναρίων σε άλλους οργανισμούς.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το τρίμηνο πρόγραμμα τελειοποίησης είναι 4800 ευρώ (3000 ευρώ ανά σπουδαστή για ομάδες 5 σπουδαστών). Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο, δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η ακύρωση συμμετοχής μετά την ημερομηνία αυτή σημαίνει παρακράτηση 300 ευρώ, τα οποία θα συμψηφιστούν σε επόμενο πρόγραμμα.

Σημειώσεις:
1. Το μάθημα είναι ιδιαίτερο (ένας σπουδαστής)
2. Τα ειδικά σεμινάρια (Νομική Ορολογία, Ιστορία, Οικονομική Ορολογία, Γεωγραφία και Καθαρεύουσα) ή και μέρος του υπόλοιπου προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν και σπουδαστές οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή μόνο σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ανάλογη έκπτωση στα δίδακτρα.
3. Στην περίπτωση που υπάρξει ομάδα 5 (πέντε) σπουδαστών οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ΙΔΙΑ περίοδο ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Πρόγραμμα Τελειοποίησης, τότε τα δίδακτρα μειώνονται σε 3000 ευρώ/σπουδαστή.
4. Οι σπουδαστές αυτού του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν, αν θέλουν, και στις άλλες δραστηριότητες του Κέντρου (πολιτιστικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, μαθήματα παραδοσιακών χορών, εκδρομές κ.α.), εφόσον υπάρχουν και το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.
5. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί κατά ένα μέρος και στο νησί της Λέσβου, σε συνεργασία με το καλοκαιρινό σχολείο ελληνικής γλώσσας Αιολίς.
6. Τα μαθήματα με τον καθηγητή /-τρια ή μεταφραστή /-στρια της μητρικής γλώσσας του σπουδαστή δεν είναι μαθήματα τεχνικής της μετάφρασης ή διερμηνείας αλλά μόνο μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκειά τους γίνεται όμως και πρακτική στη διερμηνεία και μετάφραση, εφόσον οι σπουδαστές το επιθυμούν.
7. Η παρακολούθηση διαλέξεων σε άλλα ιδρύματα και οργανισμούς γίνεται με ευθύνη του σπουδαστή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που του δίνεται. Ορισμένες φορές οι μαθητές συνοδεύονται και από τον καθηγητή / την καθηγήτριά τους.
8. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (120 ώρες)

1. Μάθημα ελληνικής γλώσσας ( 80 ώρες )

Διδάσκονται το λεξιλόγιο και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υλικό των παρακάτω θεματικών ενοτήτων: Πολιτικό σύστημα και πολιτικά κόμματα, Σύστημα Εκπαίδευσης, Περιβάλλον, Μέσα Ενημέρωσης, Εργασιακές σχέσεις, Σύστημα Υγείας και ασφάλισης, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Εκκλησία και Κράτος, Γλωσσικό Ζήτημα, Κοινωνικά προβλήματα, Γεωγραφία και Προϊόντα της Ελλάδας, Ο θεσμός της Οικογένειας και η Ισοτιμία των φύλων, Οικονομία, Γεωργία, Αλιεία, Ναυτιλία, Τρομοκρατία, Κυπριακό ζήτημα και η κυπριακή διάλεκτος, κ ά.

Ομιλίες πολιτικών, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και κείμενα που έχουν να κάνουν με την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα θα εξετάζονται επίσης.

Παρουσιάζονται διαφορετικές γλωσσικές μορφές και μελετώνται τύποι της Δημοτικής και της Καθαρεύουσας. Εντοπίζονται τα συνηθισμένα λάθη στη χρήση της γλώσσας (ορθογραφικά, γραμματικά, συντακτικά, εκφραστικά).

Μορφολογικές δομές: ανώμαλα ουσιαστικά - επίθετα - ρήματα, σχηματισμός του θηλυκού των ονομάτων, ρήματα σύνθετα με προθέσεις, προστακτικές ως επιρρηματικές φράσεις, προθέματα, ανώμαλες και αρχαιόκλιτες μετοχές, χρήση των πτώσεων των ονομάτων, αρχαιόκλιτα ρήματα σε -ώμαι, -αμαι, -εμαι, επίθετα σε ην -ην -εν, -υς -εια -υ, κανόνες παραγωγής και σύνθεσης, συντομογραφίες και αρκτικόλεξα, η διάθεση του ρήματος, ομόηχα, παρώνυμα, αρχαίες λέξεις και φράσεις.

Το διδακτικό υλικό αποτελείται από: δημόσιες ομιλίες και συνεντεύξεις πολιτικών και εμπειρογνωμόνων, άρθρα από τον Τύπο, αποσπάσματα από επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό (συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις στη Βουλή κ.α.), ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ειδικά γλωσσάρια και λίστες λεξιλογίου.

Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο. Ορισμένες ώρες, έως και 20 στο σύνολό τους, μπορούν να γίνουν από καθηγητή ή μεταφραστή της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Ειδικοί συνεργάτες (Νομικός, Γλωσσολόγος, Οικονομολόγος, Ιστορικός, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος ή Κοινωνιολόγος) διδάσκουν εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

2. Σεμινάριο Νομικής Ορολογίας (10 ώρες)

Εξετάζονται οι εξής θεματικές περιοχές : Γενικές αρχές δικαίου - εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, η λειτουργία του ελληνικού δικαστικού συστήματος - είδη δικαστηρίων, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχές συνταγματικού δικαίου - η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, δίκαιο του περιβάλλοντος, δίκαιο του διαδικτύου, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κ. ά.

Μελετώνται: δικόγραφα, εισηγήσεις σε νομικά συνέδρια, άρθρα σε νομικά περιοδικά, προεδρικά διατάγματα και νόμοι. Το διδακτικό εγχειρίδιο είναι φωτοτυπημένη έκδοση του ΚΕΠ.

Το μάθημα γίνεται από ειδικευμένο νομικό επιστήμονα. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος.


3. Σεμινάριο Οικονομικής Ορολογίας (10 ώρες)

Εξετάζονται : εισαγωγή στην Κεφαλαιαγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών), το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Μελετώνται : το νομοσχέδιο για την εισαγωγή ξένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, κείμενα για τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τις μορφές χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών.

Το μάθημα γίνεται καθηγητή πολιτικής οικονομίας ή έμπειρο οικονομολόγο. Συμμετέχει καθηγητής φιλόλογος.


4. Σεμινάριο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας (10 ώρες)

Εξετάζονται : η ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι Βαλκανικοί πόλεμοι των αρχών του 20ου αιώνα, η γερμανική κατοχή κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Εμφύλιος Πόλεμος, το κυπριακό πρόβλημα, η μεταπολίτευση, η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Μελετώνται : άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, κείμενα ιστορικών συνθηκών, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες), διδακτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το μάθημα γίνεται από καθηγητή φιλόλογο ειδικευμένο στην ελληνική ιστορία ή από Ιστορικό.


5. Σεμινάριο Καθαρεύουσας (10 ώρες)

Εξετάζονται : ιστορία της καθαρεύουσας και του γλωσσικού ζητήματος, σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
Μελετώνται : ομιλίες εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, άρθρα του Τύπου, νομικά κείμενα, επιστημονικά διοικητικά έγγραφα, κ. ά., σε γλώσσα καθαρεύουσα. Επίσης : λόγιες εκφράσεις, φράσεις από την Αγία Γραφή, μορφολογικές δομές απλής καθαρεύουσας.

Το μάθημα γίνεται από γλωσσολόγο ή καθηγητή φιλόλογο.

6. Σεμινάριο Ανθρωπογεωγραφίας (10 ώρες)
Εξετάζονται: Διοικητική διαίρεση, Πολιτισμικά στοιχεία και «εθνοτοπικότητες», Οικονομία και «εξειδικεύσεις» (π.χ. Σταφίδα, Τουρισμός, Υπηρεσίες), Πληθυσμοί (Γηγενείς, Πρόσφυγες, Μειονότητες, Μετανάστες), Χαμένοι τόποι («Καθ'ημάς Ανατολή»)

Μελετώνται : άρθρα από τον Τύπο της εποχής ή σύγχρονα, Αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αποσπάσματα από εκπομπές ραδιοφώνου/τηλεόρασης, ιστορικές ομιλίες πολιτικών (γραπτές, μαγνητοφωνημένες, βιντεοσκοπημένες)

Το μάθημα γίνεται από Ιστορικό ή Κοινωνικό Επιστήμονα