Ενδιαφέροντα

Γενική Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

 • Austin, J.L., How to do things with words, 1962, εκδ. ClarendonPress.
 • Μήτση, Ν., Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Αθήνα, 1998, εκδ. Gutenberg.
 • Νάκας, Θ., Μετοχή και ρηματικό επίθετο, Γλωσσοφιλολογικά Β΄, Αθήνα, 1991, σσ.177-204.
 • Παπαρίζος, Χ., Επικοινωνιακή προσέγγιση, Αθήνα, 1990,  εκδ. Νέας Παιδείας.
 • Τομπαϊδης, Δ.Ε., Διδασκαλία της γλώσσας, Αθήνα, 1984, εκδ. Επικαιρότητα.
 • Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ., Τα συγκριτικά της Νέας Ελληνικής. Συντακτική ανάλυση του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων και επιρρημάτων, Αθήνα, 1986,  (αδημ. διδακτορική διατριβή).
 • Μπαμπινιώτης, Γ. & Κόντος, Π., Σύγχρονη Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής: θεωρία-ασκήσεις, Αθήνα, 1967
 • Τσολάκης Χ., Η πολυτυπία στο ρήμα της κοινής νεοελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 1982, (διδ. διατριβή),
 • Mackridge, P., Η νεοελληνική γλώσσα. Περιγραφή ανάλυση της Νεοελληνικής Κοινής: Μεταφρ. από το αγγλ. πρωτότυπο Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα, 1990, εκδ. Πατάκη.
 • Μπακάκου-Ορφανού, ΑΙ. - Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ., Η συντακτική ποικιλία και η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας., στο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, Σορβόννη 14/15 Φεβρουαρίου 1992, Αθήνα, 1992, εκδ. ΟΕΔΒ, σσ.183-190.
 • Χαραλαμπόπουλος, Α., Γλωσσολογία και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, Γλώσσα, 9,  1985, σσ.19-53
 • Γιαννοπούλου, Χ., Τα κοινωνικά στερεότυπα που προβάλλονται μέσα από εγχειρίδια νέας ελληνικής για ξένους, 1993 (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Ιταλικής γλώσσας και λογοτεχνίας).
 • Σαπιρίδου, Α., Γλωσσικά παιχνίδια στο μάθημα της ξένης γλώσσας - Με παραδείγματα για τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, στα Πρακτικά της Ελληνογερμανικής Ημερίδας της Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1986, 1-29.
 • Vandermeulen, G., Ο καθορισμός ενός βασικού λεξιλογίου για το επίπεδο - «κατώφλι» στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, στο: Μερικές ανακοινώσεις για την ελληνική γλώσσα, 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της AILA, Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική 1990, σ.σ.33-37.
 • Littlewood, W., Communicative Language Teaching: Introduction, Cambridge, 1981, Cambridge University Press.
 • Rivers, Wilga M., Communicating Naturally in a Second Language: Theory and practice in language teaching,. Cambridge, 1983, Cambridge University Press.
 • Stern, H.H., Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford, 1983, Oxford University Press.
 • Χατζηδάκη, Α., Τα ελληνικά των αποδήμων: προβλήματα περιγραφής και οριοθέτησης και προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 16ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, 1996, σσ. 564-575.
 • Εγχειρίδια και μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Πρακτικά Ημερίδας 9 Δεκεμβρίου 1995, Τόμος Ι & ΙΙ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1996.
 • Γεωργιάδου, Ι., Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών (languagegames) και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στα Πρακτικά της διημερίδας 2-3 Απριλίου 1999 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 1999
 • Χαραλαμπάκης Χ., Γλώσσα και εκπαίδευση: Θέματα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1994, Γεννάδειος Σχολή.
 • Τοκατλίδου, Β., Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών: Προβλήματα και προτάσεις, Αθήνα, 1986, εκδ. Οδυσσέας.
 • Λύτρα, Σ., Οδηγός για το δάσκαλο: Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα, Αθήνα, 1985, εκδ. ΑΛΦΑ.
 • Ίδρυμα ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΧΟΡΝ, Η Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προβλήματα διδασκαλίας, Αθήνα, 1996
 • Φραγκουδάκη, Α., Γλώσσα και Ιδεολογία, Αθήνα, 1987, εκδ. Οδυσσέας
 • Μάρκου, Γ., Διαπολιτισμική εκπαίδευση επιμόρφωση εκπαιδευτικών:  Μια εναλλακτική πρόταση, 2η έκδοση, Αθήνα, 1997, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Cummins, J.,Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, Εισαγωγή - επιμέλεια Ε. Σκούρτου. Μτφρ. από τα αγγλικά Σ. Αργύρη. Αθήνα, 1999, εκδ. Guntenberg.
 • Διγλωσσία και διαπολιτισμική εκπαίδευση: συγκλίσεις και αποκλίσεις. Στο Η νέα ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, τόμ. Ι, 374-383. Πάτρα, 1999, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της ΝΕ ως Ξένης Γλώσσας σε ενηλίκους: Επίπεδο 1 (Εισαγωγικό) και Επίπεδο 2 (Βασικό), Αθήνα, 1998
 • Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 1997
 • Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ., (υπό εξέλιξη), Αξιολόγηση των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Καθορισμός Επιπέδων Γλωσσομάθειας
 • Μαυροφίδου-Ελευθεριάδου, Ο., Προβλήματα των ξένων που μαθαίνουν τη γλώσσα μας, Γλώσσα 14, Αθήνα, 1987, σσ. 33-42
 • Μήτσης, Ν., Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος - Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη, Αθήνα, 1996, εκδ.  Gutenberg.
 • Harmer,  J., The practice of English Language Teaching, 1983,  Longman
 • Mariani, L., Evaluating and Supplementing Coursebooks, Second selections from Modern English Teacher, Edited by SUSAN HOLDEN, Longman, 1983, pp.127-130
 • Deller, SHEELAGH, Lessons from the Learner, Longman, 1990
 • Murphey, TIM, Teaching One to One, Longman, 1990
 • Ellis Gail and Sinclair B., Learning to Learn, CUP, 1989
 • Wright, T., Roles of Teachers and Learners, CUP, 1988
 • Βόρνινγκ, Α., Μία σύντομη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, Αθήνα, 1997, εκδ. Καστανιώτη
 • Βάμβουκας, Μ., Χατζηδάκη, Α. (επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Καψάλης, Α. Γ., Βρεττός, Ι. Ε., Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Βρεττός, Ι.Ε., Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού - μαθητή, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Λεζέ, Ε., Η στάση των εφήβων ελληνοπόντιων παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση απέναντι στην ελληνική γλώσσα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική πολιτική

 • Unesco, Εκπαίδευση: Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του JacquesDelors, Αθήνα, 2002, εκδ. Gutenberg
 • Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Αθήνα, 2000, εκδ. Gutenberg
 • Κωνσταντίνου Χ.Ι., Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg
 • Κάτσικας,, Χ., Καββαδίας, Γ.Κ., Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, Αθήνα, 1996, εκδ. Gutenberg
 • Παπαναούμ, Ζ., Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, Αθήνα, 2003, εκδ. Τυπωθήτω
 • Χατζηπαναγιώτου, Π., Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης, Αθήνα, 2001, εκδ. Τυπωθήτω
 • Μοκό, Ζ., Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, Αθήνα, 1997, εκδ. Καστανιώτη
 • Ντυμόν, Λ., Εισαγωγή σε δύο θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας, Αθήνα, 1996, εκδ. Καστανιώτη
 • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: πρακτικά 3ου πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, τόμος Α, εκδ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καστανιώτη
 • Σέξτου, Π., Δραματοποίηση: Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα, 1998, εκδ. Καστανιώτη
 • Ζαφειροπούλου, Μ., Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσόμσκι, Ν., Εκπαίδευση χωρίς ελευθερία και κρίση, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Μπαλής, Ν. (επιμ.), Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας, Αθήνα, 1979, εκδ. Καστανιώτη
 • Φουντοπούλου, Μ.Ζ., Μάθηση και διδασκαλία, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ, Ι., Χένρι, Τ., Όσμπορν. Ε., Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Χένεκα, Χ.Π., Βασική κατεύθυνση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, Αθήνα, 1989, εκδ. Καστανιώτη
 • DeQueiroz, J-M., Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, Αθήνα, 2000, εκδ. Καστανιώτη
 • Φώκιαλη, Π., Τριάρχη-Hermann, Β., Καϊλα, Μ. (επιμ.), Θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Καϊλα, Μ., Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Μάνος, Κ., Μάνου, Ι., Μάνου, Β., Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Ξανθάκο, Γ., Καϊλα, Μ., Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Χατζηγεωργίου, Γ., Γνώθι το Curriculum, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφόρησης, Αθήνα, εκδ. Ατραπός
 • Μακράκης, Β. (επιμ.), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός\
 • Χάρης, Κ. Π., Πετρουλάκης, Ν. Β., Νικόδημος, Σ. (επιμ.), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός.

 

Διαπολιτισμική-Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Μονάδα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγή, Εκπαίδευση και διαπολιτισμική επικοινωνία, Αθήνα, 1997, εκδ. Gutenberg
 • Γεωργογιάννης, Π., Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 1999, εκδ. Gutenberg
 • Κάτσικας, Χ., Πολίτου, Ε., Εκτός «τάξης» το «διαφορετικό»;, Αθήνα, 1999, εκδ. Gutenberg
 • Cummins, J., Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, 2η έκδοση, Αθήνα, 2003, εκδ. Gutenberg
 • Δαμανάκης, Μ., Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg
 • Modgil, S., Verma, G., Mallick, K., Modgil, C. (eds), Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα, 1997, εκδ. Ελληνικά Γράμματα
 • Γκόβαρης, Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Ατραπός.
 • Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, Ο., Διαπολιστισμική Παιδαγωγική, Αθήνα, εκδ. Ατραπός

 

Γλώσσα/Γλωσσολογία-Κοινωνιογλωσσολογία

 • Τζαρτζάνος, Α.Α., Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής), Τόμος Α, Αθήνα, 1946, εκδ. ΟΕΔΒ (Ανατ. Θεσσαλονίκη, 1991, εκδ.  Κυριακίδης).
 • Τζαρτζάνος, Α.Α., Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής, Τόμος Β, Αθήνα, 1953, εκδ. ΟΕΔΒ (Ανατ. Θεσσαλονίκη, 1991, εκδ.  Κυριακίδης - από τη δεύτ. έκδ. του 1963)
 • Τριανταφυλλίδης, Μ., Νεοελληνική γραμματική (της Δημοτικής), Αθήνα, 1941, εκδ. ΟΕΔΒ.
 • Selinker,  L., Interlanguage, International Review of Applied Linguistics, 10, 1972, pp. 209-231.
 • Σετάτος, Μ., Τα γλωσσικά λάθη και η αντιμετώπιση τους, Φιλόλογος, 63, 1991, σσ. 17-39.
 • Βακαλιός, Θ., Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη, Αθήνα, 1997, εκδ. Gutenberg
 • Αρχοντάκης, Μ.Ν., Ορθογραφώ, 2η έκδοση, Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Γάκου, Ε., Τα πρώτα βήματα στην ανάγνωση, Αθήνα, 2000, εκδ. Καστανιώτη
 • Μπρισίμη-Μαράκη, Ρ., Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα, 2002, εκδ. Καστανιώτη
 • Βαφίδης, Γ., Λεξιλογικές ασκήσεις: απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας (για το λύκειο), Αθήνα, 2001, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσόμσκι, Ν., Η αρχιτεκτονική της γλώσσας, Αθήνα, 2003, εκδ. Καστανιώτη
 • Τσιτσιπής, Λ., Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας, Αθήνα, 2001, εκδ. Gutenberg

 

Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Race, P., Το εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης, Αθήνα, 1999, εκδ. Μεταίχμιο
 • Η εκπαίδευση των ενηλίκων ως μέσον ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στην ενωμένη Ευρώπη του 2000, πρακτικά Πρώτης Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων, 18-20 Ιουνίου 1994, Αθήνα, 1994, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Courau, S., Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα, 2000, εκδ. Μεταίχμιο
 • Rogers, A., Η εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα, 1999, εκδ. Μεταίχμιο
 • Ζ. Αρχοντάκη, Δ. Φιλίππου, 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, εκδ. Καστανιώτης, 2003