Ενδιαφέροντα

Βιβλιογραφία Εκπαίδευσης Eνηλίκων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη

Βεργίδης Δ., (2004), Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: επιτεύγματα και Δυσλειτουργίες, Αθήνα, Α διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων : http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/vergidis.pdf.
Καραλής Θ., Η εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Th_Karalis_1.pdf
Κόκκος Α., Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Προσδιορισ΅ός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές: http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Al_Kokkos_2.pdf
Κόκκος Α., (2004), Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα, Α� διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων :
http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/kokkos.pdf.
Βεργίδης, Δ. (επιμ.) (2003), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Douglas Τ, (1997) . Η επιβίωση στις ομάδες : βασικές αρχές της συμμετοχής στις ομάδες, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1997
Jarvis P. (2003), Adult and continuing education: theory and practice, - 2η έκδ. Ανατυπωμένη, Routledge, London; New York
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2002), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος Α΄ Γενικά Εισαγωγικά Θέματα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος A. (2005) Εκπαίδευση ενηλίκων : ανιχνεύοντας το πεδίο
Μεταίχμιο, Αθήνα
Κόκκος Α. (1999) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης,
οι Συντελεστές, ΕΑΠ, Πάτρα.
Κόκκος, Α., (1998) Αρχές Μάθησης Ενηλίκων. Στο: Ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα : ΕΑΠ σελ. 19-51.
Κόκκος Α. (επιμ.) (2002), Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μάρδας, Γ. Δ. (2002), Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του Συστήματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
Rogers J. (1989), Adults learning, Open University Press, Milton Keynes; Philadelphia (3η έκδ).
Rogers J. (2001), Adults learning, Open University Press, Buchingham; Philadelphia (3η έκδ).
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Σιπητάνου, Α.(1998), Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η Διαχρονικότητα και οι Μεταλλαγές του Προβλήματος. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
Σιπητάνου, Α. (2005), Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση. Μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella (1999) , Learning in adulthood: a comprehensive guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
Williams E. (1996) So...you want to teach adults?, Pippin Publishing, Ontario

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη

Βαϊκούση Δ., Βαλάκας Ι., Κόκκος Α., Τσιμπουκλή Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Ομάδα Εκπαιδευομένων, τ. Δ, Πάτρα, ΕΑΠ σελ. 199-214.
Γαλάνης, Γ. Ν. (1993), Ψυχολογία της (επι)μόρφωσης ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Παπαζήσης, Αθήνα
Courau S., Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2000), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος
Β� Διδακτική Ενηλίκων. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σχέσεις Διδασκόντων - Διδασκομένων, τ. Β, Πάτρα, ΕΑΠ,
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999), Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Rogers A., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο,
Noye, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, (μτφρ Ε. Ζέη), Μεταίχμιο, Αθήνα
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: θεωρία και πράξη, (μτφρ. Α. Μανιάτη). Μεταίχμιο, Αθήνα