Ευρωπαϊκά Projects

M Lang Project

M-Lang   Διδακτικά εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets ) για καινοτομική εκμάθηση γλωσσών και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα  M-Lang   Διδακτικά εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets ) για καινοτομική εκμάθηση γλωσσών και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέσω του προγράμματος Erasmus+ ως Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Διαπιστώθηκε από τους οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα η ανάγκη να επικαιροποιηθούν  οι δεξιότητες των διδασκόντων γλώσσες και να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω αξιοποίησης συσκευών τελευταίας τεχνολογίας και μέσω της αξιοποίησης των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών.
Το ερευνητικό σχέδιο M-Lang υποστηρίζει τους διδάσκοντες, προσφέροντας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αρκετές επιδείξεις εφαρμογών για φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets) και, το σημαντικότερο, συνεχή κατάρτιση και υποστήριξη καθηγητών από έμπειρα μέλη της Σύμπραξης αυτής, ενώ οι διδάσκοντες θα εφαρμόζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία σε τάξεις γλωσσών με τους εκπαιδευομένους τους. Το Σχέδιο δίνει επίσης την ευκαιρία στο εκπαιδευτικό προσωπικό να εκπαιδευτεί ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητές του, μέσω της συν-δημιουργίας, διαπραγμάτευσης και έκδοσης παιδαγωγικών σεναρίων, δραστηριοτήτων και ασκήσεων –και για μία συγκεκριμένη γλώσσα και για όλες τις γλώσσες- μαζί με διδάσκοντες μάλιστα και άλλα αντικείμενα, όπως Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η εκτίμηση προόδου στις δεξιότητες εκμάθησης και διδασκαλίας θα είναι συνεχής και βασισμένη σε ποιοτικούς δείκτες.
Τα αποτελέσματα του Σχεδίου θα διατίθενται ελεύθερα (ο Οδηγός για την εκμάθηση και τη διδασκαλία μέσω φορητών συσκευών, τα παιδαγωγικά υλικά για χρήση στην τάξη σε μορφή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών καθώς και μία μελέτη για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις στάσεις και τις δεξιότητες εκπαιδευτών  και εκπαιδευομένων  στις γλώσσες Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Νορβηγικά και Σουηδικά.  Η Εκπαιδευτική αυτή Σύμπραξη διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων οργανισμών, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι διαμορφωτές πολιτικής να ενδυναμώσουν την διείσδυση της προσέγγισης αυτής και να τονίσουν τις καλές πρακτικές οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στις τάξεις γλωσσών. ΟΙ εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία τυγχάνουν ειδικής προσοχής, καθώς το Σχέδιο υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών και στις πέντε εκδηλώσεις που θα γίνουν στις χώρες των εταίρων.


Ομάδες στόχος   HELLENIC CULTURE CENTRE (HCC)  
Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας στην Ελλάδα
Καθηγητές της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
Διευθυντές γλωσσικών οργανισμών στην Ελλάδα
Εκπαιδευόμενοι που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα:
Μετανάστες που διαμένουν στην Αθήνα
Υπάλληλοι πολυεθνικών εταιρειών στην Αθήνα
Επισκέπτες της Ελλάδας από το εξωτερικό
Επαγγελματίες  γλωσσών, οι οποίοι εργάζονται με την ελληνική (μεταφραστές, διερμηνείς)
Εταίροι του Σχεδίου  "M-LANG"
•    Sør-Trøndelag University College, Trondheim, Νορβηγία  (project coordinator)
•    Hellenic Culture Centre, Αθήνα, Ελλάδα
•    Institut Français d'Espagne, (French Institute in Spain), Madrid, Ισπανία
•    University of Gothenburg, LinCS research centre Σουηδία
•    Tiber Umbria Comett Education Programme (TUCEP), Perugia,Ιταλία


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε:  http://www.histproject.no/node/903