Προγράμματα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές σχολείων και μέντορες

2021:

20-24 Αυγούστου 2021, Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
-  Δραστηριότητες καλωσορίσματος, γνωριμία της ομάδας

- Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο: Προσδοκίες, εκπαιδευτικές ανάγκες και φόβοι

- Ορισμοί βασικών εννοιών: "Ταυτότητα" και "Κουλτούρα"

2η Μέρα (Σάββατο):
- Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: "Αυτο-προσδιορισμός"
- Βασικές αρχές μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης: "Ισότητα" και "Αλληλεπίδραση"
- Επιδράσεις της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων: Περιγραφή της διαφορετικότητας στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ταξινομία και παραδείγματα διαφορετικότητας

3η Μέρα (Κυριακή):
- Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων: Διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, ανομοιογένεια στις τάξεις μας, θετικές και αρνητικές συνέπειες της διαφορετικότητας, επίλυση προβλημάτων
- Αναγνωρίζοντας και προωθώντας τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των ενηλίκων σπουδαστών μας: Προσδιορισμός των βασικών ατομικών διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, τεχνικές για να αναγνωρίζουμε και να προωθούμε τις βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

4η Μέρα (Δευτέρα):
- Σχεδιασμός δράσης: Πώς θα εφαρμόσουμε ό,τι μάθαμε σε μία τάξη ενηλίκων, στον οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων, στην κοινότητα - βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα

- Παρουσίαση ομαδικής εκτίμησης της διαπολιτισμικής διάστασης

- Πολιτιστικό πρόγραμμα

5η Μέρα (Τρίτη):
- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού - δημιουργία δικτύου επικοινωνίας

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα: 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
- Να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Ταυτότητα, Κουλτούρα, το Δικαίωμα στη Διαφορά, τις αξίες της Ισότητας και της Αλληλεπίδρασης
- Να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη με προοπτική τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων· να διερευνήσουν τη διαφορετικότητα στις κοινωνίες που εκπροσωπούνται στο σεμινάριο, στις θεσμικές πολιτικές, τη διαφορετικότητα στην ομάδα του σεμιναρίου, την ανομοιογένεια στην τάξη, τη διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία
- Να εξασκήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες: Δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας, ενσυναίσθηση, συμβουλευτική, πολιτισμική γνώση, κλπ
- Να αναθεωρήσουν και να σχεδιάσουν την εργασία τους έτσι ώστε:
• Να δημιουργούν και να απαντούν τα σχετικά με τη διαφορετικότητα ερωτήματα
• Να εφαρμόζουν τεχνικές ενεργού ακρόασης και κανόνες επικοινωνίας
• Να ακούν διαφορετικές απόψεις
• Να δρουν ως διαπολιτισμικοί σύμβουλοι
• Να εργάζονται ομαδικά
• Να αναγνωρίζουν και να προωθούν της διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών τους και των ίδιων


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι διδακτικές μεθοδολογίες διασφαλίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, και δεν μεταδίδουν ομογενοποιημένη γνώση ή τεχνικές που απαιτούν την αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στην περίπτωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς αυτές δεν μπορεί κανείς να τις "μάθει" μέσω μιας νοητικής προσέγγισης, αλλά πρέπει να τις βιώσει και να τις αναπτύξει μέσω της αλληλεπίδρασης.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εκπαιδευτική μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σεμινάριο επικεντρώνει στην βασισμένη στο στόχο αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν οι ίδιοι και θα στοχαστούν πάνω στις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους που βασίζονται στην αλληλεπίδραση με μια διαπολιτισμική διαδικασία, την οποία μπορούν να προσαρμόσουν στους σκοπούς της δικής τους εργασίας.

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μονό διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που στόχο έχει να ενσωματώσει όλους τους τρόπους μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων, της εργασίας σε ομάδες και σε ζευγάρια, της αναστοχαστικής συζήτησης, της βιωματικής μάθησης, των σύντομων συνεισφορών πάνω σε έννοιες και θεωρίες και του σχεδιασμού δράσης, προκειμένου να εφαρμόσουν οι συμμετέχοντες όσα έμαθαν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενσωμάτωση των εμπειριών και του κοινωνικού υπόβαθρου των συμμετεχόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία ανταλλαγή.

FOLLOW-UP
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να υποστηριχτούν και να αλληλοϋποστηριχθούν στην εφαρμογή και τη διάχυση όσων θα μάθουν στο σεμινάριο, συμμετέχοντες και εκπαιδευτές θα σχηματίσουν ένα δίκτυο ως φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και υλικών. Η δικτύωση θα ενισχύσει τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στη βέση νέων συμπράξεων και σχεδίων για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.