Προγράμματα

Eurolta 10 μέρες

Πρόγραμμα Πιστοποίησης EUROLTA - Επίπεδο 1

2020-2021:19/10/2020-19/8/2021

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κατάρτιση: 23 Οκτωβρίου 2020 - 01 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα  και/ή  

9-18 Ιουλίου  2021, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης και/ή 

22-31 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Μέρα (Παρασκευή):
- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους. Παρουσίαση του προγράμματος του σεμιναρίου και των εκπαιδευτών (εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας

2η Μέρα (Σάββατο):
- Οι ενήλικοι ως μαθητές
- Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης

3η Μέρα (Κυριακή):
- Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
- Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
- Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

4η μέρα (Δευτέρα):
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

5η μέρα (Τρίτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

6η μέρα (Τετάρτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

7η μέρα (Πέμπτη)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

8η μέρα (Παρασκευή)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος α)
-    Πρακτική - παρκολούθηση μαθήματος από έμπειρο καθηγητή (μέρος β)
-    Συνεδρία ανατροφοδότησης

-    Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (1ο μέρος)

9η Μέρα (Σάββατο):
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
- Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (μικροδιδασκαλία)
- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (2ο μέρος)

10η Μέρα (Κυριακή):
- Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Η ενεργοποίηση των μαθητών (οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης) - Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία

 

Δίδακτρα: 70 €/ημέρα ανά άτομο  (Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια, υλικά σεμιναρίου. Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης)
Οργανωτικά έξοδα 100 ευρώ το άτομο
Ειδικές εκπτώσεις για μη κατόχους της υποτροφίας Erasmus Plus

Σημείωση: Αυτό είναι το δια ζώσης τμήμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας οκτώ μηνών, μέσω του οποίου παρέχεται το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROLTA για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους από τον Διεθνή Οργανισμό Γλωσσών ICC. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι Πιστοποιημένο Κέντρο EUROLTA στην Ελλάδα και προετοιμάζει τους καθηγητές για τη διαδιασία της πιστοποίησης μέσω συνδυαστικής μάθησης  (blended learning). Το πρόγραμμα αυτό έχει επιπλέον κόστος 100 ευρώ για τις διαδικασίες πιστοποίησης (συνολικά δίδακτρα για το 8-μηνο πρόγραμμα EUROLTA: 900 ευρώ).

To EUROLTA είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC – Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/) και εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος EUROLTA αντικατοπτρίζουν μία σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου που περιέχει δείγματα της εργασίας των διδασκόντων. Το Πιστοποιητικό EUROLTA επιπέδου 1 πιστοποιεί τη δυνατότητα του κατόχου του να προγραμματίζει και να παραδίδει μαθήματα στο πλαίσιο ενός καθορισμένου προγράμματος σπουδών και να αξιοποιεί τους υπάρχοντες πόρους διδασκαλίας μέσα σε ένα ορισμένο θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και να αυτο-αξιολογείται και να αξιολογεί. Είναι ένας αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στη γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς:
- να εξοικειωθούν με το σύστημα της γλώσσας - στόχος και με τα εργαλεία μελέτης του (γραμματική, σύνταξη, γλωσσολογική ορολογία κ.λπ.) καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ανάλυσης της επικοινωνίας και της χρήσης γλώσσας
- να αναπτύξουν την γνώση τους των τρεχουσών θεωριών της γλωσσικής πρόσληψης και των κοινωνικο-πολιτισμικών και διαπολιτισμικών ζητημάτων που εμπλέκονται στην εκμάθηση γλώσσας και να ενσωματώσουν αυτή τη γνώση στη διδασκαλία τους
- να μάθουν να αναγνωρίζουν τους μαθητές ως προσωπικότητες με το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ του καθενός, τα κίνητρά του και τους στόχους του και να δρουν καταλλήλως κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους
- να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αποκτήσουν ικανότητες στη διαχείριση τάξης
- να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο ικανοτήτων διδασκαλίας και τεχνικών και να γίνουν ικανοί να κρίνουν πού και πώς να τις χρησιμοποιούν

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία και η προσέγγιση που υιοθετούνται στην κατάρτιση απεικονίζουν τους γενικούς στόχους που δηλώνονται ανωτέρω.

Ιδιαίτερα, έχει στόχο

- να απεικονίσει το γενικό ήθος του ICC - τα εκπαιδευτικά μαθήματα του Διεθνoύς Οργανισμού Γλωσσών, γεγονός που συνεπάγεται μια προσέγγιση "μάθησης μέσω της πράξης , έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών"

- να αρακτηρίζεται από ένα βασισμένο στη συνεργασία ύφος εκμάθησης, με συμμετοχή των εκπαιδευομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, στο σχεδιασμό και την διαμόρφωση του προγράμματος

- να παρουσιάσει ευκαιρίες προκειμένου να επεκταθεί η θεωρητική γνώση της γλώσσας, μέσω της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς επίσης και να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι πρακτικές δεξιότητες.

- να ενσωματώσει τις πρακτικές ασκήσεις και την παρακολούθηση για τη διδασκαλία/εκμάθηση (των ίδιων, των δικών τους τάξεων, άλλων τάξεων, με βίντεο ή δια ζώσης) στις μεταγενέστερες αναλύσεις και αξιολογήσεις

- να παρέχει τις ευκαιρίες για αυτοκριτική, αξιολόγηση από τους συναδέλφους, καθώς επίσης και να προσφέρει ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μονό διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχο στις διαφορές ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρολών, ιεροδιδασκαλεία, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες hands-outs, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με ιστοτόπους οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία και οι οποίοι προωθούν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Τα θέματα που θα καλυφθούν στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. Ανάλυση και Επίγνωση Γλώσσας ή Γλωσσική Επίγνωση
2. Γλώσσα και Πολιτισμός
3. Διαδικασίες Εκμάθησης Γλωσσών
4. Διδασκαλία Γλωσσών
5. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
6. Αυτο-αξιολόγηση

Μέσω της ανάληψης καθηκόντων που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης (ευαισθητοποίησης), του πειραματισμού, της αξιοποίησης, της προσαρμογής και της μεταφοράς του περιεχομένου κατάρτισης στις δικές τους συνθήκες διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν τη διδακτική τους ικανότητα, καθώς επίσης και τις κατάλληλες στρατηγικές, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εξέλιξή τους αφότου τελειώσει η περίοδος κατάρτισης.